GratisKupon VALÓDI kedvezményeket hirdetünk!
Városod/megyéd:
 

Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

továbbiakban: ÁSZF 

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.gratiskupon.hu címen elérhető webáruházra, valamint a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

 

2. Fogalom meghatározások

2.1. Üzemeltető: a www.gratiskupon.hu címen elérhető webáruházat működtető gazdasági társaság
Cégnév: Gálickő Bt.
Cég telephelye: 1089 Bp, Benyovszky Móric u. 10
Cég adószáma: 21179729-2-43
2.2. Felhasználó: a jelen ÁSZF -nek megfelelően regisztrált, aki a www.gratiskupon.hu oldalon a jelen ÁSZF -ben meghatározottak szerint vásárlást kezdeményez és a jelen ÁSZF -ben foglalt szerződési feltételeket elismeri és elfogadja.
2.3. Szolgáltató: Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló, termékek értékesítésével, szolgáltatás nyújtásával üzletszerűen foglalkozó személyek.
2.4. Kupon: egy az Üzemeltető által generált egyedi virtuális karaktersor, melyet az Üzemeltetőtől vásárol meg a Felhasználó, és amelyet a Szolgáltatónál válthat be adott termékre és/vagy szolgáltatásra. A kupon kedvezményt biztosít a Szolgáltató meghatározott termékre és/vagy szolgáltatásra.
2.5. Vásárlás: a Felhasználó az Üzemeltető között létrejött jogviszonyban magának az adott kuponnak a megvásárlása.
2.6. Beváltás: a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyban az adott kupon Szolgáltatónál történő felhasználása (quasi megvásárlása) meghatározott termékre és/vagy szolgáltatásra.
2.7. Értesítés: a megvásárolt kupont tartalmazó e-mail, melyet az Üzemeltető küld meg a Felhasználó részére, a vételár jóváírását követő legkésőbb 48 órán belül.
2.8. GL Felhasználó: a www.gratislotto.hu weboldalon regisztrált Felhasználók
2.9. Gratisbón : forint összegben meghatározott virtuális kedvezmény, mely kizárólag a feltüntetett kuponokba számíthatóak be a feltüntetett összegig és módon.

 

3. Szerződés tárgya

Az Üzemeltető a www.gratiskupon.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet, mely webáruházon keresztül az Üzemeltető kuponok értékesítését végzi.
A kedvezményeket tartalmazó kuponokat az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló Szolgáltatók adják át az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető az Szolgáltatóval kötött szerződése alapján jogosult a kuponok jelen webáruházban történő eladására.
Az Üzemeltető minden megvásárolható kupon esetében tájékoztatást ad a következőkről:

 • Rendelkezésre álló kuponok darabszáma – az Üzemeltető mindig meghatározott darabszámú kupont értékesít, a rendelkezésre álló mennyiség megvásárlását követően további kupon nem vásárolható, kivétel, ha a Szolgáltató másként nem rendelkezik;
 • A kupon névértéke – ebben az értékben lehet a kupont beváltani az adott kupon beváltási feltételei szerint a Szolgáltatónál az adott termékre és/vagy szolgáltatásra.
 • A kupon minden esetben csak egységes egészként váltható be. Nincs lehetőség a kupon névértékénél alacsonyabb értékben történő beváltásra;
 • A Szolgáltató megnevezése, ismertetése valamint a Szolgáltató által forgalmazott termékek, és általa nyújtott szolgáltatások általános, rövid bemutatása;
 • A kupon vételára – az az ár, amelyért a Felhasználó az adott kupont megvásárolhatja;
 • A kupon érvényességi ideje – az az időtartam, amelyen belül az adott kupon beváltható, amely minden egyes kupon esetében más és más
 • A kuponra vonatkozó esetleges korlátozások – pl. meghatározott időszakban vagy meghatározott termékekre, szolgáltatásokra igénybe vehető kuponok esetében. A kupon beváltásának feltételei változóak, azt a kupon termékadatlaján Üzemeltető előre közli Felhasználóval.
 • A Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a kupon más akcióval, utalvánnyal összevontan felhasználható-e.
 • A kupon vásárlásának időkerete esetenként más és más, amely minden kupon esetében külön feltüntetésre kerül a felhasználási feltételeknél.

4. Felhasználó jogai és kötelezettségei:

A Felhasználó a vásárlás során a jelen ÁSZF -ben meghatározottak szerint köteles eljárni, köteles figyelembe venni és betartani a “Vásárlás menete”című dokumentumban foglaltakat.
Minden Felhasználó tetszőleges darabszámú kupon vásárolhat a www.gratiskupon.hu webáruházban, amely fennáll egy adott terméken és/ vagy szolgáltatáson belül is. Minden megvásárolt kuponról Felhasználó e-mailen külön-külön értesítést kap. Az értesítés tartalmazza magát a kupont, melyet a Felhasználó a Szolgáltató által megadott feltételekkel válthat be.
Üzemeltető az értesítést minden esetben a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó által megadott e-mail cím helyességének és érvényességének tekintetében minden felelősség a Felhasználót terheli. Üzemeltetőt e tekintetben semmilyen ellenőrzési kötelezettség nem terheli, erre vonatkozó felelőssége kizárt.
Minden Felhasználónak az első vásárlást követően saját fiókja is keletkezik a www.gratiskupon.hu oldalon, melyben a saját vásárlási folyamatát nyomon tudja követni.
A Felhasználó a kupon névértékének megfelelő összegben használhatja fel a kupont beváltáskor az adott termék és/vagy szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató által meghatározott helyen, időben.
Beváltáskor a fizetés a kupon, vagyis az egyedi karaktersor megadásával történik. Ebben az esetben a kupont a vásárláskor Szolgáltató jóváírja, az a későbbiekben nem használható fel.
A kupon megőrzésének (titokban tartásának) kötelezettsége kizárólag Felhasználót terheli, attól az időponttól kezdve, amikor az értesítést kiküldi az Üzemeltető részére. A kupon illetéktelen személyek általi megszerzéséért az Üzemeltető és a Szolgáltató felelősséget nem vállalnak.
Minden Felhasználó lehetősége van u.n. “Gratisbón”gyűjtésére, melyre vonatkozó feltételeket az Üzemeltető külön tájékoztatóban teszi majd közzé.

5. Speciális Felhasználók:

A www.gratislotto.hu weboldalon regisztrált Felhasználóknak (továbbiakban: GL Felhasználók), amennyiben jelen webáruházban is regisztrálnak Üzemeltetőtől automatikusan egy egyszeri, meghatározott forint értékű ún. Gratisbónt kapnak.

A Gratisbónt kizárólag olyan kuponokba számítható be, ahol ezt Üzemeltető külön feltünteti. A Gratisbón egy kupon tekintetében teljes egészében nem számítható be, azt kizárólag részletekben lehet felhasználni.
Egy Gratisbónt kizárólag egyszer használható fel, és kizárólag egy kuponhoz használható fel. Amennyiben a Felhasználó több kupont vásárol, akkor minden egyes kupon tekintetében jogosult egy-egy Gratisbón felhasználására.
Üzemeltető minden esetben feltünteti, hogy mely kuponoknál használható fel Gratisbón, és azt is meghatározza, hogy egy adott kupon esetében pontosan milyen összegű Gratisbón számítható be.
Amennyiben valamely okból nem jön létre a szerződés a felek között, úgy a Gratisbón levonása törlésre kerül.
Példák a Gratisbón felhasználására:
1.) Egy adott termék mely 10.000 Ft-ba kerül, az erre felhasználható kuponnal 5.000 Ft-ért megvásárolható, amiből további 300 Ft. "Gratisbón"-t ír jóvá az Üzemeltető, így a Felhasználónak csak 4.700 Ft-ot kell fizetnie a kupon megvásárlásakor. A Szolgáltatónál természetesen 5.000,- Ft értékű kupon váltható be.
2.) Több termék vásárlásánál:
Egy adott bútor 30.000 Ft helyett 15.000 Ft, melybe további 500 Ft értékű Gratisbón beszámítható, így a fizetendő 14.500 Ft,
Egy adott jegy 4.000 Ft helyett 2.000 Ft., Gratisbón nincs, fizetendő 2.000 Ft,
Így mindösszesen a két termékért 16.500 Ft fizetendő.

 

6. A regisztráció szabályai

A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált Felhasználók jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére bárki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése azonban csak regisztrált Felhasználók számára lehetséges.
A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adni vezetéknevét, keresztnevét, lakóhelyének irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát és választott jelszavát.
A regisztrációhoz szükséges fentebb felsorolt adatok megadása kötelező, enélkül a Felhasználó nem tudja igénybe venni a www.gratiskupon.hu oldal nyújtotta szolgáltatást.
A sikeres regisztráció feltétele jelen ÁSZF Felhasználó által történő egyidejű elfogadása, az ebben rögzített szabályok magára nézve történő elismerése.
A Felhasználó egyetért azzal és tudomásul veszi, hogy a személyes adatok önkéntes szolgáltatása feltétele a regisztrációnak. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes adatokat nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy nem fér hozzá a tárgyi honlap bizonyos részeihez.

Kizárólag a Felhasználó felelős a www.gratiskupon.hu oldal használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen harmadik személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért kizárólag Felhasználó a felelős.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználó személyes adatait ellenőrizze, a Felhasználó által esetlegesen helytelenül, pontatlanul megadott adat felhívás ellenére történő kijavításának elmaradása esetén, Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

7. A szerződés létrejötte

Kizárólag regisztrált, bejelentkezett Felhasználó által történő vásárlással – azaz a Felhasználó által történő vételár megfizetésével – jön létre a szerződés a felek között, melyet követően az Üzemeltető megküldi a Felhasználónak az adott kupont. A Felhasználó által történő kupon foglalásával nem jön létre szerződés a felek között.
Amennyiben a bejelentkezett felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési - és szállítási mód kiválasztása során a “Vásárlás menete” című dokumentumban írtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a Felhasználó az Üzemeltetőtől megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést, valamint a befizetett összeget rögzítő nyugtát tartalmazó e-mailt, valamint a kupont (e-mailben és a weboldalon keresztüli saját fiókjában is). Az értesítést tartalmazó e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldi meg a Felhasználó által történő ellenérték megfizetése jóváírását követő legkésőbb 48 órán belül.
Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt kupon vételárát az Üzemeltetőnek az általa megjelölt módon megfizette. Amennyiben a kupon előfoglalását követő ötödik munkanapon belül, de legkésőbb az akció lejártának napjáig sem érkezik meg a vételár Üzemeltető számlájára, úgy Üzemeltető jogosult a tárgyi foglalást törölni. Üzemeltetőre nézve az előfoglalás kötelezettséget nem keletkeztet.
Az Üzemeltető teljesíti a szerződést, ha a kupont – a vételár megfizetését követően – a jelen ÁSZF -ben rögzített módon eljuttatja a Felhasználóhoz.

8. A megvásárolt kupon ellenértéke

Az Üzemeltető a megvásárolható kuponok vételárát minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál és/vagy szolgáltatásnál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab kuponra vonatkozik, és nem foglalja magában az adott kuponhoz kapcsolódó egyéb termékek és/vagy szolgáltatások vételárát. 
A megvásárolt kupon ellenértékét a Felhasználó a “Vásárlás menete” című dokumentumban írtak alapján, az általa kiválasztott módon köteles megfizetni.
A Felhasználó a “Vásárlás menete” szabályainak megfelelően köteles eljárni, így tudomásul veszi, hogy amennyiben átutalással kívánja kifizetni a kupon vételárát, és az átutalás a foglalástól számított 5. munkanapig, de legkésőbb az akció lejártának napjáig nem érkezik meg, vásárlása érvénytelen és a megrendelést törli az Üzemeltető.  

9. A kupon felhasználása

A kupont a Felhasználó a megjelölt Szolgáltatónál a kupon érvényességi ideje alatt válthatja be. A beváltás során a Felhasználónak közölnie kell a kupont megtestesítő karaktersort, amelyet az Szolgáltató ellenőriz, majd jóváír. A jóváírt kupon a későbbiekben nem használható fel.

 

10. A Felhasználó elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó (jelen esetben a Felhasználó) a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó az elállási jogát a termék (jelen esetben a kupon) kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig írásban gyakorolhatja.
Határidőben érvényesítettnek kell tekinteni a Felhasználó elállási nyilatkozatát, ha a Felhasználó a határidő utolsó napján írásban megküldi azt az Üzemeltető részére.
Az Üzemeltető az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül az adott Szolgáltatótól írásbeli megerősítést kér arról, hogy a tárgyi kupon még nem került felhasználásra, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a tárgyi kupon beváltására a Felhasználó az elállás következtében nem jogosult.
Amennyiben a tárgyi kupon még nem került felhasználásra az Üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltató írásbeli tájékoztatását követő harminc munkanapon belül visszatéríteni.
A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

 • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte;
 • lyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ
 • olyan termék értékesítése esetében, amely a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
 • szerencsejáték-szerződés esetében.

A Felhasználó továbbá nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a kupont felhasználta, vagy azt harmadik személynek tovább értékesítette. Elállási nyilatkozat esetén az Üzemeltető a kupont érvényteleníti és törli, így az más által sem használható fel.

 

11. A fogyasztói jogok érvényesítése, felelősség szabályozása

A kupon megvásárlása során a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre jogviszony, ezért az abból és jelen ÁSZF -ben rögzített erre vonatkozó szabályokból eredő jogait Felhasználó az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
A kupon beváltása során azonban a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre jogviszony, így az ennek bármely megsértése során Felhasználó ebből eredő jogait kizárólag a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
Kizárólag Szolgáltatót terheli szavatosság és jótállás az általa értékesített termékért és nyújtott szolgáltatásért.
A kupon beváltása során az Üzemeltető felelősségnek kizárásával az adott termékkel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói jogok kizárólag a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatóak.
Üzemeltető a Szolgáltató által értékesített termékek, és nyújtott szolgáltatások minőségért felelősséget nem vállal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy kárigényét kizárólag Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Üzemeltető ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, melyet Felhasználó elfogad és tudomásul vesz.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltató és ahhoz kapcsolódó weboldalak folyamatos, hiba- és vírusoktól mentes működéséért.
Üzemeltető az adott termékek és/vagy szolgáltatások leírását teljes mértékben a Szolgáltató által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével teszi közzé, így amennyiben a leírt tájékoztató és a valós termékek és/vagy szolgáltatások között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Szolgáltatót terheli. Ezért a Felhasználó az ebből eredően őt ért kárt kizárólag Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Felhasználó a panaszait, kifogásait írásban, az Üzemeltető levelezési címére:Budapest, Kőris utca 23. 2.em. 8. szám alatti címre postai levélben, és az info@gratiskupon.hu címre küldött elektronikus levél formájában teheti meg.
Jelen szerződési feltételek Felhasználó által történő megszegése esetén az Üzemeltetőnek okozott kártért a Felhasználót kártérítési felelősség terheli.
Az elveszett, eltulajdonított kuponokért sem Üzemeltetőt, sem Szolgáltatót nem terheli felelősség.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.gratiskupon.hu látogatásával, használatával kapcsolatos adatátvitel bármely hibájából, elvesztéséből vagy működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

12. Adatvédelmi nyilatkozat

A Felhasználó által a regisztráció és a vásárlási folyamat során megadott személyes adatokat az Üzemeltető a jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat a jogszabályban meghatározott ideig őrzi és archiválja, és illetéktelen személyek által történő hozzáférését, felhasználását megakadályozza.
A Felhasználónak lehetősége van az adatinak bármikor történő módosítására, megtekintésére.

13. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések

A www.gratiskupon.hu weboldal minden eleme, az azon található összes tartalom, leírás, megjelölés, grafika, lógó az Üzemeltető illetve a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll.

A www.gratiskupon.hu weboldal minden elemével kapcsolatos valamennyi rendelkezési jog, azaz vagyoni és személyi jog továbbá a hozzá kapcsolódó védjegy és egyéb jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás, valamint a know-how kizárólagosan az Üzemeltetőt illeti és jogosítja.
A www.gratiskupon.hu weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat továbbítani, terjeszteni, értékesíteni.
A www.gratiskupon.hu weboldalon található tartalmak kizárólagos használatára és más módon történő hasznosítására az Üzemeltető jogosult. Ezek harmadik személyek általi bármely módon történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehetséges.

14. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF -re a magyar jog szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Üzemeltető fenntartja a jogot arra nézve, hogy a www.gratiskupon.hu weboldal mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Amennyiben jelen ÁSZF Üzemeltető általi egyoldalú módosítására sor kerül, úgy minden már regisztrált Felhasználó számára is ismételten szükséges annak elfogadás, ennek elmaradása esetén ugyanis a www.gratiskupon.hu oldal által nyújtott szolgáltatás a továbbiakban nem vehető igénybe.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre Üzemeltető hírlevelet küldjön.

A jelen ÁSZF 2011. szeptember 30. napjától hatályos.

ugrás a főoldalra Ugrás a főoldalra..

egyenleged:

0 Forint

 

Ha kimaradsz, lemaradsz!

GratisLotto » | GratisLove » | GratisWeb » | GratisLink »
infoTipp: Figyeld legújabb Gratiskupon.hu akcióinkat